728 x 90

کابینهٔ عظمایی!

خمره های ملا
خمره های ملا

از خمره برون آمد کابینه جلادان

تأیید نهایی شد در مجلس اوباشان

کابینه نگو باندی ست مجموع رذالتها

جرثومه و محصول چهل سالهٔ دجالان

یک جمع اراذل کرد تأیید وزیرانی

هستند همه دشمن با هر اثر از انسان

کابینه عظمایی با شیوه ملایی

آماده خدمت شد در غزه و در لبنان

کرسی ریاست را جلاد اگر بنشست

هر یک ز وزیران هم در زمره جلادان

چون «هیأت مرگی» شد، سرکرده این دولت

فرقی نکند دیگر باشد چه کسی در آن

نه در پیِ تولید است نه رونق کسب و کار

خود عامل هر مشکل سرمنشاء هر بحران

نه علم و تخصص هست معیار و نه برنامه

سرکوبگری دارد بر هر هنری رجحان

شخصی که معاون شد از دانه درشتان است

شاه دزد به او گویند در مجتمع دزدان

امنیتی و پاسدار و آدمکش و غارتگر

گرد آمده در یک جا تجمیع تبهکاران

هر یک ز وزیران را پیشینه چنین باشد

یا دزدی میلیاردی یا کشتن محرومان

این دولت اگر در فهم مادون خران باشد

ته مانده دیگ هستند بهتر نبود زینان

عظما و همین اوباش بستند ره واکسن

ویروس تشکر کرد از مرحمت آنان

کابینه و رأس آن یک جمع شلم شوربا

گویای فنا باشد در مرحلهٔ پایان

این پرده آخر را «آقا» چه کند تدبیر

با قایق بشکسته در معرکه و طوفان

جوشان و خروشان است دریا و درونش خشم

گو شیخ مهیا باش جا کن شوی از بنیان

گودرز – شهریور ۴۰۰

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/41e73e0c-7880-4824-8722-169d6d7f3f11"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات