728 x 90

کتابی هست

کتابی هست
کتابی هست

کتابی هست

که چون می‌خوانی‌اش

از آن نمی‌آموزی

به آن می‌آموزی

 

کتابی هست

که همان دم که می‌خوانی‌اش

می‌نویسی‌اش

 

کتابی هست

که چون با خواندنش می‌گریی

می‌خندی

و چون فرو می‌شکنی

می‌شکوفی

 

کتابی هست

که همیشه از آن توست

اما چون می‌خوانی‌اش

دیگر از آن همه است.

 

کتابی هست

که خود توست

اما کتاب دیگران است

 

م. شوق