728 x 90

«کوروش»!

کوروش کبیر
کوروش کبیر

به‌ مناسبت هفتم آبان روز «کوروش»

ز «کوروش» فرمانروای بزرگ

رهش راه انسان و عزمش سترگ

از آن رهبر پرتوان یاد کن

روانش به رزم‌آوری شاد کن

همی بود یک رهبری پاکباز

ز او نام ایران‌زمین سرفراز

ره کوروش همواره آزادگی است

فداکاری و عشق و همبستگی است

گرامی بداریم یادش کنون

نماییم پیکار خود را فزون

رهش راه انسان و آزادی است

که آزادی آن اصل بنیادی است

پس از قرنها اینک ایران‌زمین

اسیر ددان است با نام دین

ز قانون و اصل حقوق بشر

که از نام کوروش دارد خبر

به بیداد حکام ضدبشر

در این سرزمین نیست هرگز اثر

همه هستی خلق غارت شده

هزینه برای جنایت شده

در ایران اهریمنان حاکمند

سیه‌روی و غارتگر و ظالمند

ستم پیشگانی بدینسان پلید

به تاریخ این سرزمین کس ندید

اسیر است ایران و ویران شده

لگدکوب ضحاک و شیطان شده

همه متحد یکدل و یک‌صدا

بکوشیم و میهن نماییم رها

بر آریم از جان و دل این خروش

که تا هر کجا بانگش آید به گوش

که آزادی آن آرمان من است

در این راه فردای ما روشن است

بگو جان فدا بهر ایران کنیم

رهایش ز زندان شیخان کنیم

نه شاه و نه شیخ و نه وابستگان

شعار ره ماست در هر زمان

به کوروش و بر خلق ایران درود

به ایمان و عشقش به انسان درود

 

گودرز

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات