728 x 90

گشت و گشتاپوی «ارشاد»!

گشت ارشاد...
گشت ارشاد...

گشت ارشاد دوباره برپا شد
چشم ناپاک شخص عظما شد

سوژه‌ای بهر نفرت مردم
از مقام و مرام «آقا» شد

در دل و جان ملت عاصی
شعله‌هایی ز کینه برپا شد

در خیابان و کوچه و میدان
خشم در چهره‌های هویدا شد

زیرکی گفت بقای اصل نظام
بند بر تار موی زنها شد

«ون ارشاد» و گزمه‌های وحوش
شاخص اقتدار عظما شد

زن ستیزی شیخ کودک کش
موجب انزجار دنیا شد

مجمع حاکمان دلواپس
مضطرب از قیام فردا شد

شیخ فرتوت اهرمن آئین
در پی حل این معما شد

بهر حفظ نظام آدمخوار
متوسل به بوق و کرنا شد

گشت ناپاک و گشتاپوی نظام
هم‌چنان تف به ریش «آقا» شد

امتداد قیام «شهریور»
راه و اسباب آن مهیا شد

گودرز – تیر ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ac4c19c8-77ea-4ec2-863d-275f5bd37cae"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات