728 x 90

گوبلز بنفش!

روحانی دروغگو
روحانی دروغگو

به عظما چنین گفت شیخ بنفش

تو لوطی میدان و ما عنتریم

مخور غم که در چند چیز اولیم

در این چند چیز از همه سرتریم

در اینجا کرونا چنان شد مهار

که در صدر هر دولت و کشوریم

به تولید ماسک و ژل و این مواد

در این باره استاد و صنعتگریم

ز «کیت» کروناشناسی دگر

پیِ صادرات خارج از کشوریم

دقیقیم و حساس در آمارها

در این باره از چین خبره تریم

در اعلام شفاف آمارها

ز یک پنجمش بیشتر ننگریم

به وادی پرچالش اقتصاد

ز هر کشوری ما تواناتریم

جهش کرده چندان بازار بورس

که وال استریت را ز رو می‌بریم

شده شهرها و مناطق سفید

نه وسواس داریم و نه مضطریم

گشوده شود جمعه‌بازارها

ز تعطیلی «دین» زیان می‌بریم

ظریفی بگفتا به شیخ دغل

شما با کرونا ز یک پیکرید

کرونا اگر کشت و کشتار کرد

شما زین هیولا کُشنده‌ترید

به تولید اخبار جعل و دروغ

ز «گوبلز» چند پله بالاترید

ز عصیان و از شورش مردمان

پریشان و وامانده و مضطرید

در آن روز در خیزش و انقلاب

شما لانهٔ موش را می‌خرید

گودرز – اردیبهشت ۹۹