728 x 90

آه یاران!

برای ۵۲مجاهد شهید دهم شهریور ۱۳۹۲ در اشرف

حماسه ۱۰شهریور ۹۲
حماسه ۱۰شهریور ۹۲

آه یاران! هلا شما یاران

واژه‌ها بی‌شما در این برهوت

پی معنای خویش می‌گردند

به‌خدا آیه‌های قرآن هم

بر دهانها، پریش می‌گردند

‌در دل کوچه‌های بمباران

                              آه یاران، هلا هلا یاران

کلمات اصیل خلق خدا

در چنین عصر «بی‌هویت باش!»

همه بی‌ قوم‌و‌خویش می‌گردند

در چنین غربت دل انسان

                              آی یاران، هلا هلا یاران

هر که زنده است یار غار شماست

اندر این مکهٔ پر از کافر

سنگسار زمانه با بمب است

زدوبند است با ابوسفیان

                              آی یاران هلا هلا یاران

جبرئیل از کدام سوی آمد

تا بگوید که خصم هست ابتر

راست گفته است آن که می‌گوید

با شما هست چشمهٔ کوثر

ریخته خون و کینه روی زمین

بی شما چیست معنی رحمان؟

بی شما چیست معنی انسان

                              آی یاران هلا هلا یاران

شعر آمد که از شما گوید

افتخار از قلم به کاغذ ریخت

سورهٔ القلم به ذهن دوید

بوسه زد صفحه بر دهان قلم

نامتان در درون شعرم گفت

که به من خورد اگر که خورد قسم

باز برگشت در دلم ایمان

                              آی یاران هلا هلا یاران

 

م. شوق

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b55b91e4-1721-4860-a42d-6e5b38a453c9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات