728 x 90

روبه مکار مرد…

جون ملیجک بود نهر دجلا
جون ملیجک بود نهر دجلا
شیخ رفسنجانی آن غدار مرد
شاخصی در غارت و کشتار مرد
یار دیرین و رفیق خامنه
در جنایت در همه ادوار، مرد
چون ملیجک بود از بهر امام
بهر پیوستن به آن کفتار مرد
بانک صاحب امتیاز خاطرات
گاو صندوقی پر از اسرار مرد
همره عظما دو ارکان نظام
پایه‌ای از خیمه اشرار مرد
سالها بودند زوج متضاد
لنگه‌ای زین زوج بد کردار مرد
عاقبت زوج جدایی ناپذیر
شد جدا و روبه مکار مرد
عاشق و سرگشته برجام بود
شد جوانمرگ و ندید آثار، مرد
شخص روحانی و باندش مضطرب،
گشته چون در رأس آن، معمار مرد
حضرت عظما پس از این ضایعه!
هاج و واج از این‌که یار غار مرد
بی تعادل شد به کردارش نظام
زا ن که آن نامرد لاکردار مرد
 
گودرز.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4aca49b2-9a58-4eeb-9433-f9788589d820"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات