728 x 90

اقتصاد مقاومتی عظما

چند سالی از برای اقتصاد
دارد عظما طرحهای بس زیاد
طرحهایش بی‌نظیر از هر لحاظ
گفته‌اند احسنت دائم هر دو باند
جایگاه علمی این مستطاب
برتر از صد دکترای اقتصاد
گر شود اجرا یکی از آن همه
می‌شود عالم سرای عدل و داد
رخت بر بندد دگر زین مملکت
تا ابد ناداری و فقر و فساد
سال نو گفتا شعارش این بُوَد
اشتغال، تولید در کل بلاد
گفت یک روزی امامش اینچنین
مال خر باشد ولاکن اقتصاد
اشتغال از منظر ایشان کنون
که نگردد هیچگه وضعش کساد
ابتدا تولیدِ بیکاری بود
می‌شود افزون به آن هر بامداد
در ولایت کارها آسان شده
فی المثل تولید و توزیع «مواد»
این مهم خود شاخصی از اشتغال
گشته، چون رونق گرفته اعتیاد
کار و تولیدات و انواع حِرَف
هم‌چنان باشد فراوان و زیاد
از فروش کل اعضای بدن
پر شود هر کیف و هر جیب گشاد
می‌فروشد والدش نوزاد را
پیش از این‌که کودک از مادر بزاد
کودکان کار در هر رهگذر
شاهدی بر رونق و کار زیاد
ده‌هزاران کولبر در مرزها
برده‌ها را هر زمان آرد به یاد
دستفروشی گورخوابی مستمر
خط تولید است و دارد امتداد
اشتغال و کار در هر شهر و ده
نیست بازارش به هر صورت کساد
هرکه باشی هرکجا ساکن شوی
دکتری یا اینک شخص بیسواد
از تز عظما اگر غافل شوی
می‌شوی مغبون و عمرت هم به باد

فروردین ۹۶ گودرز.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/74685ad0-d3b0-44e3-aa5d-a9343ff36c47"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات