728 x 90

حکایت سعدی زمانه ما و کلیه فروش

کلیه فروشی راه نجات از جهنم فقری که آخوندها به جوانان ایران تحمیل کرده اند
کلیه فروشی راه نجات از جهنم فقری که آخوندها به جوانان ایران تحمیل کرده اند
روزی در معبری تکه پاپیروسی یافتم، سطوری چنین بر آن نگاشته دیدم که جوانی هستم 25ساله و نیازمند، گروه خون o+ کلیه می‌فروشم با تلفن 81204599 تماس بگیرید.

ندانستم برای چه دوخط متقاطع بر هم عمود کرده و دایره‌ای کوچک کنار آن نهاده، گفتم شاید بزبان سنگ نبشته باشد.

تشنه صحبت و شنیدن جوابی، مردی میانسال بدیدم، دستار از سر گرفتم تا ترسان نشود.

گفت: این آرزویی ست که هر جوان ایرانی بیکار دارد که از فروش اندام خود پولی گرفته و خود از این جهنم برهاند.
لیکن مقدار آن کفاف هیچ چیز را هم نمی‌دهد.
حیرتزده و گنگ درماندم که مگر زر برای زیستن نیست؟ چگونه است که مردمان پاره‌ای از جان خود می‌کنند، تا زر بستانند.

چندان در این اندیشه بر این احوال گریستم و با خویش می‌گفتم که گریستن هم کم است! بنگر که چه فتنه‌ها برخاست از عمامه‌ی سارقان دین، و چه گذشته است بر مْلک جمشید.

الف. صحت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1c286667-07f4-4fc7-aa7c-5e5069a06cb2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات