728 x 90

تماشای فوتبال

ممنوعیت ورود زنان به  ورزشگاه در رژیم آخوندی
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه در رژیم آخوندی
دوباره دیدن بازی فوتبال
که باشد ورزشی بسیار با حال
شده اسباب رسوایی در عالم
برای حضرت عظمای دجال
ورود «بانوان» از دید ایشان
به ورزشگاه فوتبال یا والیبال
بلرزاند ز بن رکن ولایت
نماید در امور شرع، اخلال
بگیرد «جنتی» قلبش از این کار
اگر بیند زنان را شاد و خوشحال
«حجاب برتر!» اندر این اماکن
شود چون قدر و شأن «حوزه» پامال
زنان سوری و دیگر ممالک
به هر فرم و لباس و حال و احوال
معافند از قوانین «ولایت»
ندارد کارشان در شرع اشکال
در ایران زن اگر ‌چه «بانوان» است
دغلبازانه در فرهنگ دجال
ولی اندر نظام ملا سالار
مقام و قدر او کمتر ز مثقال
اگر پایش به ورزشگاه شود باز
شود شرع آخوندی کم کم ابطال
از این رو حافظان دین و ایمان
همه هوشیار می‌باشند و فعال
زنان و دختران راهی نیایند
به سالنهای ورزش فارغ‌البال

ولیکن از برای یک اموری
بود «جایز» حضور زن به هر حال
زمان انتخابات آخوندی
شود زن عنصری مسئول و فعال
برای کسب رأی او صواب است
اگر آید به ورزشگاه فوتبال
نگردد «گشت ارشاد» سد راهش
نخواهد کرد سیگنال بد ارسال
چنین است شرع و آئین ولایی
همان جرثومهٔ ننگین اضلال
نباشد دیر آن روز رهایی
که با رزم زنان ملاست پامال
                                                                              گودرز
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3b7a3859-8242-4781-9ed8-af646be97136"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات