728 x 90

تبّری از موشک…

ارسال سلام به یمن توسط رژیم
ارسال سلام به یمن توسط رژیم
چنین گفت راوی شیرین سخن
ز پرتاب موشک اندر یمن
قوی موشکی بود عظما نشان
پرید از سکویش سوی آسمان
روان بهر نابودی یک هدف
بشد با هیاهوی و شور شعف
ولی گشت نابود اندر هوا
بشد منهدم موشک بینوا
چو اعلام شد منشأ واقعه
بُوَد بهر «آقا» چنان فاجعه
بدید سمبه پر زور باشد دگر
کنون نیست از استمالت خبر
تبرّی بجستند از این ماجرا
بخواندند آن را فقط افترا
بگفتند سرکردگان نظام
وزیر و سفیران و چندین مقام
نداریم ما موشکی در یمن
نه در شهر صنعا و نی در عدن
نداریم حضوری در آن سرزمین
ندارد‌ «حَرَم» یا مکانی چنین
نباشیم ما حامی «حوثیان»
نکردیم کاری که گردد عیان
ندادیم هرگز به آنان تفنگ
نداریم ما اعتقادی به جنگ
سلاح و مهمات هم‌چون عراق
ندادیم به آنها ز راه قاچاق
نه پهباد جنگی نه دیگر مواد
نه بمب و نه موشک به حجم زیاد
نه آن قایق ویژه انتحار
ندادیم از بهر یک انفجار
نباشد چو ما امتی صلح جو
بُوَد منطق ما فقط گفتگو
… … … …
خلاصه بشد موشک اقتدار
نشان فلاکت در این گیر و دار
از این موضع آشکار حریف
شده بسته قدری نیش «ظریف»
طنابی شده جنگ و بحران و شر
به حلقوم عظما از این پس دگر
گودرز - ۲۵آذر ۹۶.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c0baba31-18c8-4e34-ad63-22c8331159d5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات