728 x 90

به پیش.

به پیش
به پیش
فصل خروش و خیزش و عصیان فرا رسید
نابودی حکومت شیخان، فرا رسید
آتشفشان خشم فروخفته را نگر
بنیان‌کنِ بساط فقیهان، فرا رسید
در سردی و جمود زمستان نظاره کن
گرمای رزم و شوق بهاران فرا رسید
آغاز انهدام نظامی که بودِ آن،
باشد نبودِ میهنم ایران فرا رسید
اشغالِ دیو و دد شده ار میهن اسیر
رَستن ز بند و قلعه و زندان فرا رسید
گسترده گشته دامنه و صحنهٔ نبرد
پیوستن صفوف دلیران فرا رسید
ایران زمین از‌ آن جوانان رزمجوست
یورش به کاخ و قلعه دیوان فرا رسید
جارویِ جغد و کرکس و کفتار و گرگ هار
از آسمان و پهنهٔ ایران فرا رسید
آتش جواب آتش و تیر است جواب تیر
یاران به پیش، غرشِ توفان فرا رسید
گودرز - ۱۲دی ۹۶.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b6d4544e-8e59-4c3a-813d-d5243a750040"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات