728 x 90

زنده‌ باد آزادی

                                     زنگ‌ها را بزنیم!             بدویم، بدویم
                                جنگل مشت شویم!            بوزیم، بوزیم
                                                  بنویسیم همه جا
                                               بر کف دست زمین
                                             روی سنگ خورشید‌:
                                                 زنده باد آزادی!
                                             مردمان خسته جان!
                                              سفره‌ها بی‌آب و نان
                                               خانه‌ی ما ایران!
                                              زندگی، پیکارمان:
                                                زنده باد آزادی! 
                                ای قلم! ای فریاد!    دشمن استبداد!
                                   پرطنین کن این داد بر علیه بیداد‌:
                                               زنده باد آزادی!
                        ای پدر! ای مادر! خون بیدار شهیدان با ماست
                        ای برادر! خواهر! نسل آگاهی و عصیان با ماست
                                       نفس ما همه توفان بشود
                                       کوره‌ها را همه توفان بدمیم
                                        جنبشِ داد به هرجا ببریم
                                       رسم بیداد ز بنیان بِکَنیم
                                             کوره‌ها را بدمید! 
                                             زنگ‌ها را بزنید!
                                               بدوید، بدوید...
                                              بر فراز ایران
                                          همصدا، همپیمان:
                                            زنده باد آزادی!
                                                                         س.ع.نسیم
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4d916745-7ce5-4b1d-91d4-e1bc19f146e4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات