728 x 90

استیضاح و پوشک!

مقام عظما و پوشک!
مقام عظما و پوشک!

چنین گویند اصحاب ولایت

ز فرط اضطراب و ترس و وحشت

به بن‌بستی که اندر پیش داریم

پریشانیم و بس تشویش داریم

جز استیضاح ما را چاره‌ای نیست

نگویید مجلس ما کاره‌ای نیست

بخوابانیم هرازگاهی وزیری

برای زهر چشم و پاچه‌گیری

سؤال‌پیچش نماییم از چپ و راست

که تا بیرون کشانیم موی از ماست

ز وضع دولت و از اقتصادش

ز رانت و اختلاس و از فسادش

هزاران مدرک و پرونده داریم

اگر خواهد جلویش می‌گذاریم

ولیکن ما بسان چاقو هستیم

نَبُرّد دسته‌اش چون با هم هستیم

اگر یک مدرکی گاهی شود فاش

به همراه هوار و داد و پرخاش

ز ترس از شورش و بیم از قیام است

ولایت از اساس وضعش درام است

به استیضاح درمانی کنیم خوش

دل خود را در این دوران ناخوش

اگر کمبود و نایاب است پوشک

به جایش ساختیم انواع موشک

فرستیم موشک و بمب ولایی

ز راههای زمینی و هوایی

به بیروت و به صنعا و به بغداد

ره پوشک از این ره گردد آزاد

ز استیضاح اگر راهی نشد باز

ولی بحران پوشک شد خبرساز

 

گودرز ۱۲شهریور ۹۷

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/27e039cb-0fc0-4513-a014-ec676803905a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات