728 x 90

این عکس یک بمب است

برای کودکان مصطفی صالحی
برای کودکان مصطفی صالحی

این عکس یک بمب است یک بغض

با آن بگریید

هر عکس از ایران مظلوم

یک درد، یک داغ است، یک بغض است یک‌سوز است یک‌سوگ

با آن بسوزید

با آن بخیزید

با آن به بنیاد شقاوتها بتازید

از هر نگاه کودکان

صدشعله آتش

از بهت و شرم لحظه‌ها

صد چشمه شمشیر

بیرون کشید و بر بنای قاتلان سرزمین خفته در ماتم بتازید

می‌بینی امروز

بمبی درون هر گلویی‌ست

بمبی درون هر صدایی

روزی به فریادی بلند این بعض پنهان

منفجر خواهد شد. ایران!

م. شوق ۱۹مرداد۹۹