728 x 90

بهمن خونین!

حماسه ۱۹بهمن ۶۰
حماسه ۱۹بهمن ۶۰

سال شصت و بهمن خونین آن

گشت خورشیدی به‌ راه عاشقان

سال پیمان و وفای عهد بود

در وفاداری نمادی جاودان

بهمن خونین و سرداران آن

افتخاری بر جبین آسمان

رادمردی، قهرمانی، راستی

رخ نمود در رزم آن دریادلان

یک طرف یکسر پلیدی بود و شر

با سپاه لشگری از شب‌زیان

حاکمی خون‌ریز و شیخ نابکار

تیغ بر کف پیشوای زنگیان

جهل و استبداد و سرکوب و ستم

سایه می‌گسترد اندر هر کران

پاسخ هر دادخواهی مرگ بود

والی و دژخیم و حاکم، قاضیان

یک طرف اما جسارت بود و عشق

پاکبازی با شجاعت توأمان

«سمبل» و «سردار» و همرزمانشان

هر یکی در رزم چون شیر ژیان

جنگ سخت و نابرابر می‌نمود

آزمون عشق و عهد و آرمان

آن سلحشوران همه جان باختند

همره فخر و شرافت نامشان

بامداد سرخِ روزِ «نوزده‌» ۱۹

شاهدی بر آن فدای بیکران

 

گودرز – ۱۹بهمن ۹۸