728 x 90

زاینده رود شورشی

درگیری مردم اصفهان با نیروهای سرکوبگر در بستر زاینده رود
درگیری مردم اصفهان با نیروهای سرکوبگر در بستر زاینده رود

زاینده رود پر ز تکاپو و جنبش است

این زنده رود شاهد پیکار و خیزش است

گر شیخ آب جاری آن را ربوده است

خشک است ولی به بستر آن شور و شورش است

در بسترش اگر چه نیابی تو قطره‌ای

زان آب که گوش را ز صدایش نوازش است

گر خاکِ خشک تشنه در آن هست جای آب

هرگز نمرده، زنده مهیای خیزش است

فریاد پر خروش جوانان اصفهان

آزادی است و آب چه خوش لحن و گویش است

«نصف جهان» به کار قیام است و شیخ شهر

از وحشتش به یاوه‌گی و غیظ و سوزش است

زاینده رود نماد صفاهان پر شکوه

خواهان آب و خرمی و نور و رویش است

هر کوی برزن و گذر شهر دیر پای

میعادگاه خشم خروشان و سرکش است

آزادی و است و آب و تمنای اصفهان

زین رو به کار خیزش و توفان و شورش است

گودرز - ۵آذر ۱۴۰۰

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات