728 x 90

ما آهوان دشت به آتش کشیده‌ایم

دشت به آتش کشیده
دشت به آتش کشیده

ما از خدای، خلعت ایمان خریده‌ایم

از روزگار، تلخی هجران چشیده‌ایم

ما «آهوان دشت به آتش کشیده‌ایم»

چون «اشک داغ» دیده ایران چکیده‌ایم

از یک‌هزار «همره» و «هم بند» با وفا

تنها «یکی» ز دشنه و زندان رهیده‌ایم

از شط خونی و سیلاب زخم و رنج

بر زورقی ز عشق، به ایقان رسیده‌ایم

چون حاجیان، به مکه و کعبه نرفته‌ایم

با پای سر به جانب یزدان دویده‌ایم

اشرف اگر که خود نه بهشت است! ما در آن

جز جلوه‌های رونق و رضوان ندیده‌ایم

حالا نگر که دیده‌ٔ خلقی به‌راه ماست

ما پرچمی ز دست عزم شهیدان ستانده‌ایم

 

از: حامد ص