728 x 90

فاتحان فردا…

                 برای بنیانگذاری سازمان پرافتخار

 مجاهدین خلق ایران

 
ما سبز چون بهاران در باغ و گلستانیم
چون جنگلی تناور شاداب و بی‌خزانیم
ما آن درخت پر بار گسترده شاخ بسیار
خرّم همیشه رویان از لطف باغبانیم
امید را به دلها ما مژده و نویدیم
ما فاتحان فردا در رزم بی‌امانیم
در قلب تیرگیها سوزیم و رهگشاییم
دامان سرد شب را سوزنده اخگرانیم
از ما بسی ستاره بر خاک در کشیدند
در آسمان میهن چون رود اخترانیم
سبز و سفید و سرخیم، خورشید و شیر زردیم
رنگین کمانی از نور بر لوح آسمانیم
با شحنگان بگویید ما رعد و آذرخشیم
چون تیر بیقراری در چلّهٔ کمانیم
باشد که شب سر آید خورشید ما بر آید
تا نغمه رهایی در پرتوش بخوانیم
آن بامداد روشن کاید امید میهن
فرخنده مقدمش را صد باره گل فشانیم
گودرز.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/69d4c94e-fd37-495a-b373-5cb0001c39d9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات