728 x 90

واکسن چی شد؟

واکسن کرونا
واکسن کرونا

واکسن چی شد؟

بگو واکسن چه شد ای شیخ شیاد

کرونا را مکن اینسان تو دلشاد

جهان در کار واکسیناسیون است

ولیکن خلق ایران رفته از یاد

مده بر باد عمر ملتی را

هزاران ننگ بر آیینتان باد

از آن روزی که این ویروس آمد

فعالیت از برایش بود آزاد

جلویش فرش قرمز پهن کردید

برایش کارت دعوت کی فرستاد

ورودش را چرا پنهان نمودید

چرا عظما از این گردید دلشاد

بگفتا «فرصتی» باشد کرونا

وجودش «نعمت» است و خیر و امداد

چرا آمار مرگ و میر آن را

نمی گویید این مدت چه رخ داد

دویست و سی هزار تَن را از ایران

کرونا سوی گورستان فرستاد

چرا از نام واکسن در هراسید

مگر واکسن دهد عمامه بر باد

چرا تحریم شد از سوی عظما

به او علم پزشکی را چه کس داد

برای طفره رفتن از خریدش

حکایتها بگوید شیخ شیاد

گهی گوید که در کار خریدیم

از این کشور از آن شرکت چه تعداد

گهی گوید که در داخل بسازیم

ز نوع بهترش بی عیب و ایراد

گهی گوید که واکسن هست مشکوک

چه کس تضمین کاراییِ آن داد

خلاصه زین قبیل پرت و پلا ها

فراوان گوید این آخوند شیاد

از این رو نام واکسن را نهادند

درون جدول و فهرست اضداد

ولی ویروس منحوس ولایت

به کشتار خلایق هست آزاد

سزاوارش بُوَد طوفان آتش

جواب حاکمان جور و بیداد

سرانجام هر که با مردم در افتاد

نظام او ز بیخ و بن بر افتاد

گودرز – اسفند ۹۹