728 x 90

قرارگاه کرونا!

قرارگاه کرونا+
قرارگاه کرونا+

نباشد دگر بهتر از این خبر
ستاد کرونا شده مستقر

به میدان در آیند بسیج و سپاه
ببندند هر کوچه و هر گذر

سراپا مسلح در آماده باش
مجهز شده بهر دفع خطر

بسیجی طبیب ولایی شود
بخندد بر این ماجرا گاو و خر

کرونا شود یک‌سره ریشه‌کن
نماند دگر از وجودش اثر

چرا کشت فلان شیخ و سردار را
ز آیات و اشخاص ضدبشر

به رگبار بندد آن را سپاه
چو کشتار آن مردم فتنه‌گر

زچین آمد این نوبر نوظهور
به همراه «ماهانِ» ویروس بر

از اینجا برفت سال‌ها نفت و گاز
کرونا بیآمد تر و تازه‌تر

نداده اگر ضد «آقا» شعار
نبوده «برانداز» یا فتنه‌گر

مجاز است و «جایز» بُوَد بودنش
ندارد برای نظام گر خطر

اگر کشت از مردم بینوا
نباید شود آشکار این خبر

قرنطینه سازید سران نظام
که تا گردد از بیت‌شان دفع شر

کرونا چو دید اینچنین لشگری
نمود فکر رفتن از سر به در

بگفتا «سپاه» رهگشای من است
بسیجی بُوَد یار و امدادگر

منم ذره عظما به مانند کوه
مقامش بُوَد شیخ ضدبشر

بمانم در ایران که این جایگاه
نصیبم نگردد جای دگر

بگویند ملت با خشم‌وکین
به ویروس و شیخان ضدبشر

سر آمد دگر روزگار شما
بُوَد جایتان آتشی پر شرر

گودرز - اسفند ۹۸